Krajša verzija zakona o dronih 28.07.2016

 1. Splošne določbe

 

S to uredbo se določi splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, sistema brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov ter pogoje, ki veljajo za osebe, ki sodelujejo pri upravljanju teh zrakoplovov in sistemov. Prav tako se določi tudi izvajanje letalskih dejavnosti, nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe.

 

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za sisteme brezpilotnih zrakoplovov, namenjenih opravljanju vojaške, carinske, policijske, iskalne, reševalne in gasilske dejavnosti, dejavnosti obalnih služb ali podobnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: državne aktivnosti), v vsakem primeru pa bodo dolžni ravnati skladno s postopki in predpisi, ki veljajo za splošni zračni promet (v nadaljnjem besedilu: GAT) znotraj zračnega prostora Republike Slovenije, predpisanimi v 10. do 12. členu uredbe. Lahko pa specialni predpis določa posebna pravila letenja za opravljanje državnih aktivnosti.

 

Omogoči se prosta uporaba brezpilotnih zrakoplovov z vzletno operativno maso 500 gramov ali manj, če se z njimi ne izvajajo letalske dejavnosti, torej za te vrste brezpilotnih zrakoplovov ne zahteva upoštevanje določb uredbe. Upravljavci brezpilotnih zrakoplovov z vzletno operativno maso 500 gramov ali manj, če se z njimi ne izvajajo letalske dejavnosti, tako npr. niso dolžni upoštevati pravil letenja, identifikacije zrakoplovov ipd.

 

Izvajanje letalskih dejavnosti je uporaba sistema brezpilotnega zrakoplova, za plačilo ali brez njega, kadar gre za potrebe opravljanja nalog iz zraka (npr. snemanje iz zraka, oglaševanje iz zraka, nadzor iz zraka, protipožarna zaščitapravljanja lačilo ali ne,ireditvamie.la, proženje plazov, letenje v znanstveno-raziskovalne namene, letenje za televizijske in filmske potrebe in potrebe poročanja, letenje za potrebe posebnih dogodkov).

 

Brezpilotni zrakoplovi se v uredbi klasificirajo glede na operativno maso in glede na področje letenja.

 

Brezpilotni zrakoplovi, s katerimi se izvajajo letalske dejavnosti, se glede na operativno maso delijo na:

–           razred 5: do vključno 5 kilogramov;

–           razred 25: nad 5 do vključno 25 kilogramov;

–           razred 150: nad 25 do 150 kilogramov.

 

Področja letenja so razdeljena v naslednje razrede:

 • razred I – področje, kjer ni objektov in kjer ni ljudi, razen upravljavcev in osebja, ki je nujno potrebno za letenje;
 • razred II – področje, kjer so pomožni objekti ali objekti, ki niso namenjeni bivanju ljudi in kjer ni ljudi, razen upravljavcev in osebja, ki je nujno potrebno za letenje. Dovoljen je samo občasni prehod, brez zadrževanja ljudi na tem področju (npr. kolesarji, sprehajalci);
 • razred III – področje, na katerem so objekti, namenjeni za stanovanje, za poslovanje ali rekreacijo (npr. stanovanjske zgradbe, stanovanjske hiše, šole, pisarne, športni objekti, parki) ali, na katerem so objekti nizke gradnje, kjer so ljudje (npr. avtoceste);
 • razred IV – področje ožjih urbanih con (npr. središča mest, naselja, kraji).

 

Letenje z letalskim modelom je dovoljeno na področjih letenja razreda I in II (letalski model je brezpilotni zrakoplov, namenjen izključno rekreaciji in športu).

 

Stopnja tveganja, ki jo letalska dejavnost z brezpilotnim zrakoplovom predstavlja okolici, je torej določena s kombinacijo med vzletno operativno maso in razredom glede na področje letenja. Stopnja tveganja je opredeljena v Prilogi 1 te uredbe »Kategorije letalskih dejavnosti«, ki je sestavni del te uredbe.

 

Kategorije izvajanja letalskih dejavnosti

 

  Razred področja izvajanja letenja
Razred sistema brezpilotnega zrakoplova     I II III IV
5

TOM(1) ≤5kg

A A B C
25

5<TOM≤25

A B C D
150

25<TOM<150

B C D D

 

Določene so tudi izjeme od predvidenih kategorij in sicer ne glede na kategorije izvajanja letalskih dejavnosti se letenje nad skupino ljudi ali nad industrijskim področjem, kjer v primeru padca brezpilotnega zrakoplova obstaja možnost vžiga ali eksplozije, šteje za izvajanje letalskih dejavnosti kategorije D. Prav tako se ne glede na prvi odstavek tega člena izvajanje letalskih dejavnosti v sistemu za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV) šteje za izvajanje letalskih dejavnosti kategorije D.

Operater in lastnik letalskega modela morata skleniti zavarovanje za sistem brezpilotnega zrakoplova v skladu s predpisom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, pri čimer dodatno razlagamo, da se v primeru letalskih modelov glede na citirani zakon nanaša na zrakoplove nad 20 kg.

Identifikacija brezpilotnega zrakoplova je v uredbi glede na kategorijo predvidena z negorljivo identifikacijsko ploščico ali identifikacijsko nalepko. Brezpilotni zrakoplov z operativno maso, ki presega 5 kg, mora imeti pritrjeno negorljivo identifikacijsko ploščico, brezpilotni zrakoplov z operativno maso 5  kg ali manj, mora imeti pritrjeno identifikacijsko nalepko. Podatki so predpisani v 9. členu uredbe. Predvideno je, da Identifikacijsko oznako določita operater brezpilotnega zrakoplova, ki se uporablja za izvajanje letalskih dejavnosti kategorij A, B in C ter lastnik letalskega modela, tako, da se identifikacijska oznaka ne sme pričeti z veliko črko »D«. Identifikacijsko oznako za brezpilotni zrakoplov, ki služi za izvajanje letalskih dejavnosti kategorije D, dodeli agencija.

 

 1. Pravila letenja

Letenje brezpilotnega zrakoplova se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo pravila letenja in določbami  te uredbe.

(1) Upravljavec zagotovi, da se let brezpilotnega zrakoplova izvaja na način, ki ne pomeni nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje ljudi zaradi udarca ali izgube nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova, in ne ogroža ali moti varnosti v zračnem prometu, javnega reda in miru.

(2) Upravljavec:

 1. a) zagotovi, da se let brezpilotnega zrakoplova odvija podnevi, ponoči pa s predhodnim dovoljenjem agencije, če za to obstaja utemeljena operativna potreba,
 2. b) pred letom preveri pravilno delovanje sistema brezpilotnega zrakoplova,
 3. c) pridobi vse potrebne informacije za načrtovani let in preveri, ali meteorološke in druge razmere v območju letenja zagotavljajo njegovo varno izvedbo,

č) zagotovi, da je vsa oprema ali tovor na brezpilotnem zrakoplovu pritrjen tako, da ne more odpasti,

 1. d) zagotovi, da se brezpilotni zrakoplov med vzletanjem ali pristajanjem varno izogne vsem oviram v zraku in na tleh,
 2. e) med letom zagotovi varno razdaljo brezpilotnega zrakoplova od ljudi, živali, objektov, vozil, plovil, drugih zrakoplovov, cest, železniških prog, vodnih poti ali daljnovodov, ki ne sme biti manj od 30 metrov,
 3. f) zagotovi, da je minimalna oddaljenost brezpilotnega zrakoplova od skupine ljudi najmanj 150 metrov,
 4. g) zagotovi, da se let brezpilotnega zrakoplova odvija v vidnem polju upravljavca in na oddaljenosti največ 500 m od upravljavca,
 5. h) zagotovi, da se let brezpilotnega zrakoplova odvija zunaj kontroliranega zračnega prostora do višine 150 metrov, višje pa po predhodnem dovoljenju agencije za določeno in objavljeno področje letenja,
 6. i) zagotovi, da se let brezpilotnega zrakoplova ne odvija v coni letališča (CTR) znotraj radija 5 km od referenčne točke letališča (ARP) in da se zunaj radija 5 km odvija največ do višine 50 metrov nad terenom, višje pa izključno s predhodnim dovoljenjem agencije za letalske prireditve in tekmovanja;
 7. j) zagotovi, da se na letališčih, na katerih ni zagotovljena služba zračnega prometa, let brezpilotnega zrakoplova odvija največ do višine horizontalne, bočne in priletno-vzletne omejitvene ravnine letališča, razen v primerih, ko so posebej predvideni postopki za letenje brezpilotnih zrakoplovov opredeljeni v navodilih obratovalca letališča za uporabo letališča. Letenje po tej točki je dovoljeno po predhodnem soglasju obratovalca letališča. Na vzletišču se let brezpilotnega zrakoplova lahko odvija ob soglasju obratovalca vzletišča znotraj radija 500 m od referenčne točke vzletišča;
 8. k) zagotovi, da med letom iz brezpilotnega zrakoplova ne padajo predmeti, razen letalskega modela, ki lahko v zraku izpusti drug letalski model,
 9. l) zagotovi, da se letenje ne izvaja na območju izvajanja državnih aktivnosti,
 10. m) zagotovi, da imajo zrakoplovi s posadko vedno prednost pred brezpilotnimi zrakoplovi. Upravljavec sistema brezpilotnega zrakoplova ali pridruženi opazovalec, ko se izvaja letenje v sistemu za prikaz pogleda iz letala (FPV), opazujeta drug zračni promet. V primeru konflikta mora upravljavec sistema brezpilotnega zrakoplova nemudoma začeti z manevri za zagotovitev ustreznega horizontalnega ali vertikalnega razdvajanja.

(3) En upravljavec lahko istočasno upravlja en brezpilotni zrakoplov.

(4) Upravljavec mora biti sposoben v vsakem trenutku prekiniti programiran in avtonomen let in v celoti prevzeti kontrolo upravljanja nad brezpilotnim zrakoplovom. Upravljavec je dolžan skrbeti za svojo izurjenost tako, da lahko ustrezno ravna v izrednih razmerah.

(5) Ne glede na točki (e) in (f) drugega odstavka tega člena se lahko izvajanje letalskih dejavnosti sistema brezpilotnih zrakoplovov oziroma letenje z letalskimi modeli izvaja tudi na manjših razdaljah od predpisanih, če operater oziroma lastnik letalskega modela predhodno pridobi dovoljenje agencije.

(6) Ne glede na točko (g) drugega odstavka tega člena se lahko izvajanje letalskih dejavnosti sistema brezpilotnih zrakoplovov oziroma letenje z letalskim modelom izvaja tudi na večjih razdaljah od predpisanih in zunaj vidnega polja upravljavca, če operater oziroma lastnik letalskega modela predhodno pridobi dovoljenje agencije.

(7) Ne glede na točko (k) drugega odstavka tega člena se lahko izvajanje letalskih dejavnosti sistema brezpilotnih zrakoplovov oziroma letenje z letalskim modelom z namenom odmetavanja predmetov v letu izvaja, če operater oziroma lastnik letalskega modela predhodno pridobi dovoljenje agencije.

Predvideno je, da en upravljavec lahko istočasno upravlja en brezpilotni zrakoplov.

 

V tem delu uredbe so še potrebne določbe glede uporabe sistema za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV).

 

 1. Izvajanje letalskih dejavnosti

 

Kot že omenjeno, kategorija izvajanja letalske dejavnosti pomeni stopnjo tveganja, ki jo letalska dejavnost z brezpilotnim zrakoplovom predstavlja okolici in je določena s kombinacijo med vzletno operativno maso in razredom glede na področje letenja (Priloga 1 te uredbe »Kategorije letalskih dejavnosti).

 

V zvezi z izvajanjem letalskih dejavnosti je za kategorijo D potrebno pridobiti dovoljenje agencije. Sestavine vloge za dovoljenje so predpisane v 19. členu te uredbe.

 

Za kategorijo C je potrebno, da operater izdela operativni priročnik ter agenciji poda izjavo, v skladu s 18. členom uredbe, agencija izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev.

 

Sestavine operativnega priročnika so določene v 16. členu.

 

Za kategorijo A in B je potrebno, da operater agenciji poda izjavo, v skladu s 18. členom uredbe, agencija izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev.

 

Sestavine izjave operaterja so določene v Prilogi 2.

 

V 14. členu je določen način izvajanja letalskih dejavnosti ter izjeme, kot npr. izvajanje na manjših razdaljah od predpisanih, zunaj vidnega polja upravljavca, ipd.

 

V tem delu so predpisane tudi obveznosti operaterja, ki se nanašajo na izvajanje letalskih dejavnosti. Operater mora imenovati osebo, ki je odgovorna za aktivnosti operaterja, o nameravani letalski dejavnosti mora obvestiti agencijo, vzpostaviti sistem poročanja o dogodkih, povezanih z varnostjo v zračnem prometu,

vzpostaviti sistem vodenja in hrambe zapisov o letu.

 

V primeru izvajanja letalskih dejavnosti kategorije C ali D mora operater oceniti potrebo in v nujnih primerih opraviti aktivnosti, povezane z upravljanjem tveganj (identifikacijo nevarnosti, oceno tveganja, po potrebi pa tudi ukrepe za zmanjšanje tveganj).

 

Upravljavci morajo nositi varnostni telovnik žive barve ves čas delovanja ter morajo zavarovati področje izvajanja dejavnosti z ustreznimi napisi.

 

V primeru okvar operater opravi analizo okvar, kot je predvideno v Prilogi 4 te uredbe.

 

Upravljavec mora ves čas izvajanja letalskih dejavnosti imeti pri sebi potrebno dokumentacijo, kot to izhaja iz 20. člena te uredbe.

 

Operater mora pri izvajanju letalskih dejavnosti za nameravano kategorijo izvajanja letalskih dejavnosti zadostiti operativnim in tehničnim zahtevam, navedenim v Prilogi 4  te uredbe »Operativne in tehnične zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti«, ki je sestavni del  te uredbe.

 

V zvezi z usposobljenostjo upravljavcev in pridruženih opazovalcev predlog uredbe v Prilogi 4 te uredbe predvideva sledečo ureditev:

 

Operativne zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

  Kategorija dejavnosti

 

Operativna zahteva A B C D
1. Starost upravljavca dopolnjenih 16 let

(pisno soglasje zakonitih zastopnikov)

dopolnjenih 18 let

 

2. Psihofizične sposobnosti upravljavca Izjava operaterja

ali

Zdravniško spričevalo razreda I, II ali LAPL

ali

Zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje vozil kategorije B, ki se izdaja voznikom, ki niso poklicni vozniki, in ki ni starejše od 5 let

 

Zdravniško spričevalo razreda I, II ali LAPL

ali

Zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje vozil kategorije B, ki se izdaja voznikom, ki niso poklicni vozniki, in ki ni starejše od 5 let

 

 

3. Poznavanje veljavnih predpisov v letalstvu za upravljavca Izjava operaterja

ali

Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga  izda Agencija

Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga  izda Agencija
4. Usposobljenost za upravljanje sistema upravljavca/pridruženega opazovalca Izjava operaterja

 

 

 

V zvezi s tehničnimi zahtevami za izvajanje letalskih dejavnosti predlog uredbe v Prilogi 4 te uredbe predvideva sledečo ureditev:

 

Tehnične zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

  Kategorija dejavnosti

 

Tehnična zahteva A B C D
1. Sistem upravljanja Šifriran digitalni prenos podatkov z neposredno povezavo med kontrolno postajo in sprejemnikom s samodejno izbiro frekvence brez motenj Šifriran digitalni prenos podatkov z neposredno povezavo med kontrolno postajo in sprejemnikom s samodejno izbiro frekvence brez motenj – umetna stabilizacija, razen za naravno stabilna letala in cepeline Šifriran digitalni prenos podatkov z neposredno povezavo med kontrolno postajo in sprejemnikom s samodejno izbiro frekvence brez motenj – umetna stabilizacija ter navigacija za povratek domov (RTH)
2. Prikaz telemetrijskih parametrov Se ne uporablja Moč radijskega signala, napajalna napetost Moč radijskega signala,  številka GNSS satelita, napajalna napetost, poraba elektrike, oddaljenost in smer operaterja, višina, hitrost, smer, prikaz okvar / delovanja rezervnega sistema

 

3. Varnostni sistem upravljanja Se ne uporablja Padalo, kinetična energija pri spuščanju mora biti <79 J, aktivacija padala mora biti neodvisna od glavnega napajanja, samodejna aktivacija v primeru izgube napajanja
4. Najmanjše število motorjev multikopterjev Se ne uporablja 6

Opomba: sprejemljivo je tudi manjše število motorjev, pod pogojem, da je multikopter opremljen s padalom. Kinetična energija pri spuščanju mora biti <79 J, aktivacija padala mora biti neodvisna od glavnega napajanja.

6

Opomba: pod pogojem, da je multikopter opremljen s padalom. Kinetična energija pri spuščanju mora biti <79 J, aktivacija padala mora biti neodvisna od glavnega napajanja.

 

8
5. Pomembne funkcije/sistemi, ki ne smejo biti ogroženi zaradi okvare – potrebna je analiza okvar (FMEA) Se ne uporablja Napajanje, sprejem signala, umetna stabilizacija in upravljanje poleta Napajanje, sprejem signala, umetna stabilizacija in upravljanje poleta, GNSS magnetometer
6. Analiza okvar in njihovega vpliva – FMEA (ang. Failure Mode Effect Analysis), skladno s Prilogo 5 te Uredbo Se ne uporablja Samoocenjevanje – tabelo je potrebno shraniti, izjavo je potrebno dostaviti Agenciji, ponoviti v primeru modifikacij Masa < 5 kg:

Samoocenjevanje – tabelo je potrebno shraniti, izjavo je potrebno dostaviti Agenciji, ponoviti v primeru modifikacij, samoocenjevanje dostaviti Agenciji v pregled

7. Pregled, servisiranje in vzdrževanje UAS Se ne uporablja Skladno s seznamom za preverjanje in z navodili proizvajalca je potrebno pripraviti lastne zapise o vseh opravljenih delih in jih hraniti 3 leta

 

 

 

 1. Nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe

 

V tem delu je urejen nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe, zaradi česar je tudi treba sprejeti ureditev sistemov brezpilotnih zrakoplovov na vladni ravni.

 

Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja agencija.

 

Nadzor nad izvajanjem določb 5. odstavka 19. člena izvaja Informacijski pooblaščenec.
(Visited 263 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

9 + = 13

Optionally add an image (JPEG only)